Реклама – произходът на думата

Рекламата е специфичен вид дейност, който съпровожда човечеството от стари времена. Поне толкова стари, колкото е стар латинският език, от който произхожда терминът реклама.

Латинската дума reclamare означава „утвърждавам”, „възклицавам”, „викам”. Интересно е, че в романските езици – френски, италиански, испански – които са се развили на базата на латинския, думата за реклама е много различна от латинския корен. На френски за думата реклама се използва – publicité, на италиански – pubblicità, на испански – publicitad. В два от славянските езици – български и руски език – се използва дума, много сходна по звучене на латинската – реклама.

Като термин, определящ вида дейност, който познаваме днес, рекламата се проявява през XVII-XVIII век. Историците приемат за първата голяма рекламна кампания, опита на английски предприемачи да привлекат преселници в Америка посредством брошури, плакати, листовки и книги, в които се възхвалявал Новия свят.

Първото теоретично определение на въпросния вид дейност принадлежи на Американската маркетингова асоциация и гласи: „Рекламата е всяка платена форма на нелично представяне и популяризиране на идеи или услуги от името на известен спонсор”.

Постепенно с понятието реклама се свързвал всеки вид разпространение на информация за стоки (товари) и услуги, посредством използването на всички съществуващи средства за комуникация. Бързите темпове на обществено развитие и напредъкът на комуникациите в частност, способстват за увеличаването на направленията в рекламата. Развитието на рекламата дава живот и на самостоятелното развитие на комуникационни направления като: връзки с обществеността, директен маркетинг, промоционален търговски мърчандайзинг, реклама в точките на продабжа, изложения, споннсорство, брандинг, създаване на популярност на марката, фирмен стил.

Вертикал Екстрем